Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI NGUOINGHE.VN

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC CHUNG

Trước khi đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn (“Điều khoản”), bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Nguoinghe.vn này (sau đây gọi tắt là “Điều khoản”) thông qua việc hoàn thành việc đăng ký tài khoản Mạng xã hội Nguoinghe.vn. Bạn chấp nhận không có bất kỳ giới hạn nào về và/hoặc liên quan tới tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây, kể từ thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ lần đầu tiên.

Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi Công ty TNHH MTV truyền thông PhuongNamNet (sau đây gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “Nguoinghe.vn”), bạn cam kết rằng bạn có đủ tuổi theo luật định để xác lập Thỏa thuận có tính ràng buộc, và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận dịch vụ theo pháp luật Việt Nam, hoặc bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng dịch vụ theo quy định và phù hợp với Điều khoản này.

Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ, bạn cũng cam kết và chấp nhận rằng:

Nếu bạn muốn định danh tài khoản, bạn sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân (Giấy tờ tùy thân), ngày cấp, nơi cấp của Giấy tờ tùy thân, và chịu trách nhiệm về các thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện việc đăng ký cũng như sửa đổi, bổ sung các thông tin này;

Tất cả các giao tiếp, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là "Thông tin"), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, trước tiên thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Thông tin đó. Chúng tôi có hệ thống kiểm duyệt nội dung Thông tin được chia sẻ cũng như có cơ chể phát hiện và xử lý vi phạm đối với những Thông tin do những người sử dụng khác nhau cung cấp trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Bạn có thể chia sẻ Thông tin hợp lệ và hợp pháp dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc chia sẻ. Chúng tôi không đại diện, xác nhận hay cam đoan tính trung thực, chính xác của các Thông tin được chia sẻ.

Đối với Thông tin được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (Thông tin SHTT), bạn cấp riêng cho chúng tôi quyền sau: Bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi Thông tin SHTT mà bạn đăng lên (Giấy phép SHTT). Giấy phép SHTT này hết hiệu lực khi bạn xóa Thông tin SHTT hoặc tài khoản, trừ khi Thông tin của bạn đã được chính bạn chia sẻ với người khác và những người này chưa xóa Thông tin đó trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn.

Khi chia sẻ Thông tin lên Mạng xã hội Nguoinghe.vn, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền sử dụng và chia sẻ Thông tin đó lên các nền tảng khác của hệ sinh thái Nguoinghe.vn thuộc quyền quản lý của chúng tôi hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

Không được đặt tên có chứa các từ/cụm từ gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái của Nguoinghe.vn thuộc quyền quản lý của Nguoinghe.vn khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Nguoinghe.vn.

Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH ĐẠI DIỆN

Không sử dụng hình ảnh có hàm ý kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Không sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh mô tả có tính xúc phạm các danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam và lãnh đạo của các cơ quan tổ chức quốc tế.

Không sử dụng hình ảnh có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế mà xúc phạm đến uy tín của các tổ chức này.

Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo mà gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại chính sách tôn giáo của Việt Nam.

Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít, và ảnh hoặc hình ảnh mô tả các cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Không sử dụng ảnh xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

Không sử dụng hình ảnh có chứa các từ/cụm từ, logo, dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái Nguoinghe.vn thuộc quyền quản lý của Nguoinghe.vn khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Nguoinghe.vn.

Không sử dụng hình ảnh vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

Tài khoản vi phạm quy định về hình đại diện sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

ĐIỀU 4. CÁC THÔNG TIN CẤM CHIA SẺ, TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI NGUOINGHE.VN

Thông tin chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố.

Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

Thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật Việt Nam quy định.

Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các Thông tin khác vi phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

ĐIỀU 5. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM KHÁC

Cản trở trái phép hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Cản trở trái phép việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào dịch vụ của Nguoinghe.vn.

Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của dịch vụ cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.

Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.

Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người sử dụng khác.

Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của Nguoinghe.vn và/hoặc các dịch vụ của Nguoinghe.vn dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

Quảng bá bất kỳ sản phẩm/dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào mà không tuân thủ theo thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ và chính sách quảng cáo của Nguoinghe.vn.

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn.

Các hành vi cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam trong từng lĩnh vực.

ĐIỀU 6. QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI NGUOINGHE.VN

Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân, mật khẩu đã đăng ký.

Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.

Bạn được quyền tặng cho tài khoản Mạng xã hội Nguoinghe.vn của mình cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định Điều khoản này.

Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân theo quy định của Điều khoản này và Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn. Theo đó, những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ chỉ được Nguoinghe.vn sử dụng để kiểm soát các hoạt động trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Được quyền yêu cầu Nguoinghe.vn cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

ĐIỀU 7. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI NGUOINGHE.VN

Để nhận được sự hỗ trợ từ Nguoinghe.vn, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác.

Bạn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của bạn trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, thông tin Giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ do sự bất cẩn hay bất kỳ lỗi bảo mật nào khác của chính cá nhân bạn, thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.

Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho Nguoinghe.vn về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào bằng cách gửi yêu cầu hỗ trợ tại địa chỉ lienhe@nguoinghe.vn.

Chúng tôi quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn, đặc biệt là người chưa thành niên và người được giám hộ. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem Thông tin nào trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn thích hợp cho con của bạn hoặc người được bạn giám hộ. Tương tự, nếu bạn là người chưa thành niên hoặc người được giám hộ thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xác định xem liệu rằng Thông tin mà bạn sử dụng/truy cập trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn có phù hợp với bạn hay không.

Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về Thông tin do bạn chia sẻ, truyền, đưa, lưu trữ trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn, mạng Internet và mạng viễn thông.

Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Nguoinghe.vn trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm bất kỳ quy định nào tại Điều khoản này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của Nguoinghe.vn.

Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều khoản này.

Tuân thủ các trách nhiệm, nghĩa vụ khác của người sử dụng mạng xã hội, Internet, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 8. QUYỀN CỦA NGUOINGHE.VN

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu Nguoinghe.vn có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Điều khoản này, Nguoinghe.vn có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Đồng thời, Nguoinghe.vn có quyền từ chối hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu đối với tài khoản của bạn.

Nếu bạn có những bình luận, bài đăng vô nghĩa và/hoặc bình luận, bài đăng liên tục gây phiền toái tới người sử dụng khác thì Nguoinghe.vn có quyền tắt tính năng bình luận và/hoặc đăng tải của bạn.

Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm:

Mức 1: Cảnh cáo;

Mức 2: Tước quyền đăng bài viết 15 ngày;

Mức 3: Tước quyền đăng bài viết 30 ngày;

Mức 4: Tước quyền đăng bài viết 60 ngày;

Mức 5: Không được sử dụng mạng xã hội nguoinghe.vn.

Khi Nguoinghe.vn phát hiện những vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ như truy cập trái phép, chia sẻ, truyền đưa các Thông tin bị cấm theo Điều khoản này và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc những lỗi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của Nguoinghe.vn và/hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan, Nguoinghe.vn có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của bạn trong Điều khoản này, bao gồm chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn; và/hoặc sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 9. TRÁCH NHIỆM CỦA NGUOINGHE.VN

Có trách nhiệm hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của bạn phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trong thẩm quyền của Nguoinghe.vn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo quy định của Điều khoản này, Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn và quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không bán hoặc trao đổi những thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc các trường hợp theo quy định tại Điều khoản này.

ĐIỀU 10. CƠ CHẾ XỬ LÝ VI PHẠM

Nếu bạn vi phạm Điều khoản này, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các dịch vụ và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường hợp hành vi vi phạm của bạn chưa được quy định trong Điều khoản này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Nguoinghe.vn sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt mà Nguoinghe.vn cho là hợp lý.

Nếu có khiếu nại về Thông tin bị xem là vi phạm và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến cơ chế xử lý vi phạm quy định tại Điều khoản này, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại địa chỉ lienhe@nguoinghe.vn.

ĐIỀU 11. CẢNH BÁO VỀ RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba, điều đó đồng nghĩa với việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bằng việc chấp nhận sự chia sẻ này, bạn cũng sẽ chấp nhận những rủi ro kèm theo. Trong trường hợp này, bạn đồng ý và chấp nhận loại trừ trách nhiệm của Nguoinghe.vn liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ ba.

Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, đình công, sự thay đổi của luật pháp, người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại đó. Nguoinghe.vn cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

ĐIỀU 12. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của bạn sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

ĐIỀU 13. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh từ Điều khoản này, thuộc thẩm quyền giải quyết của Nguoinghe.vn, phải được gửi tới Nguoinghe.vn trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra hành vi dẫn đến khiếu nại, tranh chấp đó.

ĐIỀU 14. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Chúng tôi chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp của bạn trong thẩm quyền của Nguoinghe.vn theo quy định của pháp luật Việt Nam, với điều kiện bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Nguoinghe.vn, chúng tôi sẽ căn cứ ghi chép của hệ thống để giải quyết. Theo đó, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.

Khi có khiếu nại, tranh chấp giữa bạn và người sử dụng khác trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn hoặc giữa bạn với Nguoinghe.vn, bạn có thể gửi yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp tới Nguoinghe.vn tại địa chỉ lienhe@nguoinghe.vn.

Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác, quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Nguoinghe.vn là quyết định cuối cùng và có hiệu lực.

ĐIỀU 15. LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ VÀ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý loại trừ Nguoinghe.vn khỏi tất cả các trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý, tố tụng phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Nguoinghe.vn, trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm Điều khoản này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của Nguoinghe.vn, bao gồm cả chi phí liên quan đến việc giải quyết như án phí, phí luật sư, phí thuê chuyên gia tư vấn và các chi phí khác có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

ĐIỀU 16. THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Quy trình đăng ký tài khoản sử dụng Mạng xã hội Nguoinghe.vn yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.

Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:

Chúng tôi được bạn chấp thuận;

Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba và bạn đồng ý để Nguoinghe.vn cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba đó;

Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo, quảng cáo từ Nguoinghe.vn liên quan tới dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.

Chúng tôi có thể dùng thông tin của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu của Nguoinghe.vn để phát triển các dịch vụ nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

ĐIỀU 17. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI NGUOINGHE.VN

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân như được quy định trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội Nguoinghe.vn nằm trong khả năng của chúng tôi. Trong trường hợp bất khả kháng và/hoặc có sự tác động từ các yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ.

Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, email, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

Cookie/ Công nghệ theo dõi

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

Phân phối thông tin

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan Chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi:

+ Được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật;

+ Cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép;

+ Điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các admin được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email lienhe@nguoinghe.vn.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

ĐIỀU 18. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh, và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các dịch vụ của Nguoinghe.vn. Việc sử dụng bất kỳ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nào của Nguoinghe.vn cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng dịch vụ của Nguoinghe.vn vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Chính sách bản quyền

Bằng cách gửi nội dung tới nguoinghe.vn, bạn đảm bảo rằng bạn là tác giả độc quyền và là chủ sở hữu hợp pháp của nội dung đó. Bạn không được đăng tải, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền sở hữu đó. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép và đăng lên dịch vụ theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi lienhe@nguoinghe.vn với các thông tin sau:

- Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền;

- Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;

- Mô tả nơi tài liệu mà bạn khiếu nại là vi phạm nằm trên Ứng dụng;

- Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

- Một tuyên bố bằng văn bản của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép;

- Tuyên bố của bạn, được thực hiện theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Nguoinghe.vn bảo lưu quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp cho nguoinghe.vn gói hoàn chỉnh về quyền sở hữu đã được chứng minh như đã liệt kê ở trên (theo từng trường hợp) và/hoặc cung cấp cho nguoinghe.vn quyết định của cơ quan có thẩm quyền, xác minh về nội dung được bạn đăng hoặc tải lên Ứng dụng của chúng tôi cấu thành sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ hoặc bất kỳ luật nào khác.

ĐIỀU 19. BẢO LƯU QUYỀN XỬ LÝ THÔNG TIN

Tại các khu vực được phép chia sẻ Thông tin, bạn có thể chia sẻ Thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các Thông tin chia sẻ, giao tiếp về tính hợp pháp, cũng như các trách nhiệm pháp lý đối với Thông tin chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

Chúng tôi đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự trình bày và công khai trực tuyến của Thông tin do người sử dụng chia sẻ nên trong mọi trường hợp, chúng tôi được bảo lưu quyền xử lý các Thông tin chia sẻ cho phù hợp với Điều khoản này và các quy định pháp luật Việt Nam. Nếu những Thông tin do người sử dụng chia sẻ không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện của Điều khoản này, chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc ngay lập tức loại bỏ (xóa) những Thông tin đó đồng thời báo với cơ quan chức năng nếu cần thiết.

Việc xử lý Thông tin chia sẻ của chúng tôi tuân thủ theo các quy trình, chính sách dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích của bạn cũng như các cá nhân, tổ chức khác. Chúng tôi có nghĩa vụ và chịu trách nhiệm xử lý Thông tin chia sẻ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 20. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Các điều khoản tại Điều khoản này có thể được chúng tôi sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới bạn. Những Thông tin sửa đổi, bổ sung sẽ được chúng tôi công bố trên Mạng xã hội Nguoinghe.vn.

ĐIỀU 21. HIỆU LỰC

Điều khoản này có giá trị ràng buộc với bạn kể từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký tài khoản Mạng xã hội Nguoinghe.vn.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam tuyên là vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều khoản bị tuyên vô hiệu đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, và các điều khoản còn lại của Điều khoản này vẫn có hiệu lực.

MẠNG XÃ HỘI NGUOINGHE.VN